નવી આકાંક્ષા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક યોજના માટેનું અરજીપત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.

નોંધ :- કૃપા કરીને બધી વિગતો અંગ્રેજીમાં ભરો.


નવી આકાંક્ષા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક યોજનાઓની અરજીઓ જિલ્લા કચેરીમાં રજૂ કરી જિલ્લા કચેરીની ભલામણ સાથે નિગમની કચેરીમાં મોકલી આપવાની રહેશે.સુધી
સુધી

અરજદારની માહિતી

અટક
નામ
પિતા/પતિનું નામ
અટક
નામ
પિતા/પતિનું નામ
  • અરજદારના કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
(in %)

શૈક્ષણિક લાયકાત

માહિતી નાખવા માટે ચેક્બોક્ષ ને ટીક કરવું
ડીગ્રી બોર્ડ/યુનિવર્સિટીનું નામ મુખ્ય વિષય શૈક્ષણિક વર્ષ મેળવેલ ટકા પરીક્ષા કયા પ્રયત્ને પાસ કરેલ છે.
SSC
HSC
DiplomaEngineering
Graduation

યુનીવર્સીટીની માહિતી

વટવા

હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો વિગતો

લોનની જરૂરિયાત

નોકરી ની વિગત


Bank Account Details


captcha

    Cancel