મહિલા સમૃદ્ધિ યોજના લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.
સુધી

Applicant's Details

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 21 to 50(ઉંમર ૨૧ થી ૫૦ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
Add if you have email id(ઈ-મેલ હોઈ તો લખવો)
  • અરજદારના કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
(in %)

નોકરી ની વિગત

શૈક્ષણિક લાયકાત

જે લાયકાત ધરાવતા હોય એના સામે ટીક કરવું


લોન ની વિગત

Bank Account Details


captcha
refresh