માઈક્રો ફાઈનાન્સ લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

સુધી

અરજદારની માહિતી

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 21 to 50(ઉંમર ૨૧ થી ૫૦ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
  • અરજદારના કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
(in %)

ધંધાની લોન અરજી માટેની વિગતો

નોકરી ની વિગત

અરજદારની અન્ય માહિતી


લોન ની વિગત

Bank Account Details


નીચે દર્શાવેલ કેપ્ચા આપેલ બોક્સ માં ટાઇપ કરો

captcha

    Cancel