સ્વયં સક્ષમ યોજના લોન માટેનું ઓનલાઈન અરજી પત્રક

સુધી

Note :- Please Fill All Details In English.

Applicant's Details

અટક
અરજદારનું નામ
પિતા/પતિનું નામ
Your age must be in between 21 to 50(ઉંમર ૨૧ થી ૫૦ વચ્ચે હોવી જોઈએ)
  • અરજદારના કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.3,00,000 છે.
(in %)

ધંધાની લોન અરજી માટેની વિગતો

નોકરી ની વિગત


Education Qualification (શૈક્ષણિક લાયકાત)


લોન ની વિગત

Bank Account Details


captcha
refresh