શૈક્ષણિક લોન માટેનું અરજીપત્રક

Note :- Please Fill All Details In English.

નોંધ :- કૃપા કરીને બધી વિગતો અંગ્રેજીમાં ભરો.અરજદારની માહિતી

અટક
નામ
પિતા/પતિનું નામ
અટક
નામ
પિતા/પતિનું નામ
(in %)

શૈક્ષણિક લાયકાત

માહિતી નાખવા માટે ચેક્બોક્ષ ને ટીક કરવું
ડીગ્રી બોર્ડ/યુનિવર્સિટીનું નામ મુખ્ય વિષય શૈક્ષણિક વર્ષ મેળવેલ ટકા પરીક્ષા કયા પ્રયત્ને પાસ કરેલ છે.
SSC
HSC
DiplomaEngineering
Graduation

યુનીવર્સીટીની માહિતી

વર્ષ
સેમેસ્ટર

લોનની જરૂરિયાત

બોર્ડિંગ
લોજીંગ

મુખ્યમંત્રી સ્વાવલંબન યોજના /સ્કોલરશીપ યોજના / લોન લીધેલ હોય તો તેની માહિતી

બેંક એકાઉન્ટની માહિતી

captcha

    Cancel